Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД” …

Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект BG16RFOP002-3.001-0826 Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД.
Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Успешно са реализирани предвидените по проекта дейности:
1. Придобиване на ново високопроизводително и енергоефективно производствено оборудване:
– Високочестотен транзисторен генератор за индукционно нагряване;
– Импулсни заваръчни апарати- 15 бр.;
– Машина за лазерно рязане.
– Струг с Цифрово програмно управление.

2. Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
В резултат на успешното изпълнение на проекта:
– подобрена е енергийната ефективност на предприятието;
– намалени са емисиите на СО2;
– подобрена е ресурсната ефективност на предприятието;
– постигнат е положителен ефект за опазване на околната среда;
– увеличен е производственият капацитет на предприятието;
– повишена е производителността на труда в предприятието;
– повишено е качеството на продукцията на предприятието.

По този начин е постигната целта на проекта – създаване на условия за устойчив растеж и подобряване на конкурентoспособността на Агротехчаст АД чрез инвестиции в мерки за разширяване на производствения му капацитет и повишаване на енергийната му ефективност.