Проект BG16RFOP002-3.001-0826 Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД

Проект BG16RFOP002-3.0010826  Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД.

На 30.11.2017 г.  стартира изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Общата цел на проектното предложение е създаване на условия за устойчив растеж и подобряване на конкурентoспособността на Агротехчаст АД чрез инвестиции в мерки за разширяване на производствения му капацитет и повишаване на енергийната му ефективност.

За постигане на целта в проектното предложение са включени:

  1. Дейности за придобиване на ново високопроизводително и енергоефективно производствено оборудване:

– Високочестотен транзисторен генератор за индукционно нагряване;

– Импулсни заваръчни апарати- 15 бр.;

– Машина за лазерно рязане.

– Струг с Цифрово програмно управление.

  1. Дейност за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

В резултат на изпълнението на проекта:

– ще се подобри енергийната ефективност на предприятието;

– ще се намалят емисиите на СО2;

– ще се разшири производственият капацитет;

– ще се подобри ресурсната ефективност на предприятието;

– ще се окаже положителен ефект за опазване на околната среда;

– ще се повиши производителността на труда;

– ще се повиши качеството на продукцията.

С реализацията на проекта ще се осигурят условия за устойчив растеж и повиши конкурентоспособността на Агротехчаст АД.

Общата стойност на проекта е 1434700.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 876030.00 лева, в т.ч. 744625.50 лева от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 131404.50 лева национално съфинансиране.